Έγγραφα

Χαρτιά εγγραφής

    • Πιστοποιητικό γεννήσεως επικυρωμένο (ΚΕΠ)
    • Πιστοποιητικό υγείας από τον παιδίατρο
    • Φωτοτυπία το βιβλιάριο εμβολίων
    • ΑΦΜ κηδεμόνα
    • Αίτηση εγγραφής την οποία προμηθεύεστε από το σχολείο η μέσα από το site μας υστέρα από συνεννόηση